logo
CZ / EN
logo2
 
O firmě > Reklamační řád

 

Reklamační řád firmy V2 (20151001)


D2Drives s.r.o.

Družstevní 1200/20
789 85 Mohelnice

IČO: 41031130, DIČ: CZ41031130

 

dále jen „D2Drives“

 

 1. Obecně

  Tento reklamační řád byl stanoven dle platných zákonů a vztahuje se na zboží, jež bylo zakoupeno u firmy D2Drives s.r.o. a jehož reklamace byla uplatněna v záruční době. Na podmínky reklamačního řízení se dále vztahují Všeobecné obchodní podmínky společnosti D2Drives s.r.o. Základním dokumentem pro uplatňování reklamací je doklad o nákupu (faktura, dodací list) nebo záruční list.

 2. Záruční podmínky

  Prodávající poskytuje na vybrané druhy zboží záruku za jakost, na základě které přejímá závazek,že dodané zboží bude po stanovenou dobu způsobilé pro použití k danému účelu. Délka záruky je uvedena na dodacím/záručním listu u každé položky v měsících, není-li uvedena poskytuje prodávající záruku dvanácti měsíců. Záruční lhůta začíná běžet dnem převzetí zboží. Záruční lhůta se prodlužuje o dobu odstraňování vad nebo výměny zboží. Tyto skutečnosti jsou uvedeny na Reklamačním protokolu.

  Záruka se vztahuje na vady materiálu, funkční vady nebo vady vzniklé při výrobě.

 3. Záruka se nevztahuje (nárok na uplatnění záruky zaniká):

  • - na vady vzniklé špatnou a neodbornou obsluhou (instalací), nepřiměřeným zacházením a použitím,
  • - na spotřební materiál, jehož doba životnosti je dána charakterem zboží,
  • - použitím nesprávného příslušenství, jištění nebo nesprávného spotřebního materiálu
  • - použitím zboží v podmínkách, které neodpovídají určenému prostředí,
  • - zapojením do elektrické sítě neodpovídající technické specifikaci produktu,
  • - po provedení neoprávněného zásahu (úprav) do zboží bez předchozího písemného svolení prodávajícího
  • - na škody vzniklé v důsledku živelné katastrofy, násilného poškození, povětrnostních vlivů,
  • - při porušení ochranných pečetí, garančních nálepek a štítků s výrobními čísly,
  • - u zákazníkem vybraných a nakoupených komponentů nezaručujeme kompatibilitu s jiným zbožím a zboží se z tohoto důvodu zásadně nevyměňuje
  • - poškozením zboží při přepravě (nutno řešit s přepravní službou na místě, viz všeobecné obchodní podmínky),
  • - je-li zboží označené při prodeji jako použité nebo bez záruky.


 4. Uplatnění reklamací

  Záruku může uplatnit pouze kupující uvedený v dodacím / záručním listě / faktuře. Záruku není možné postoupit třetí osobě. Kupující doručí na vlastní náklady a riziko reklamované zboží na adresu provozovny prodávajícího. Při splnění následujících podmínek kupujícím:

  • - dodáním originálu (kopie) faktury a dodacího listu, dokladu o hotovostním nákupu nebo záručního listu, na kterém je reklamované zboží uvedeno a odsouhlaseno,
  • - zboží v úplném stavu včetně příruček, dokladů, kabelů a ostatního příslušenství,
  • - přiložen popis závady ke každému dílu a četnost výskytu,


  vyhotoví prodávající Reklamační protokol s pořadovým číslem reklamace. Pokud kupující nesplní některou z předchozích podmínek mohou být po dohodě prodávajícího a kupujícího stanoveny další podmínky převzetí reklamace. Dnem převzetí reklamace se rozumí den splnění všech předchozích podmínek kupujícím nebo písemné dohody obou stran.

  Reklamace zasílejte obchodnímu oddělení firmy D2Drives na adresu provozovny Olomoucká 33, 78985 Mohelnice.

 5. Vyřízení reklamací

  Prodávající se zasazuje o co nejrychlejší vyřízení reklamací opravou nebo výměnnou chybného zboží. Prodávající si vyhrazuje právo nahradit reklamované zboží zbožím jiným se stejnými funkčními parametry, tak aby doba vyřízení reklamace byla co nejkratší, přičemž se prodlužuje záruka o dobu reklamace. Vyřízené reklamace budou kupujícímu zasílány přepravní službou, poštou, nebo připraveny k osobnímu odběru v provozovně prodávajícího, tak jak bude vyznačeno v Reklamačním protokolu.

  Vzhledem k charakteru dodávaných produktů jsou reklamované produkty firmou D2Drives bezodkladně předány k provedení reklamačního řízení příslušným oddělením výrobců produktů nebo výrobcem autorizovaným garančním servisům. Výsledky reklamačního řízení provedeného výrobcem nebo v autorizovaném servisu (a doložené reklamačním protokolem daného výrobce/servisu) jsou považovány za závazné.

 6. Dodávka náhradního produktu

V některých případech a pro některé skupiny zboží (zejména produkty ze skupiny MotionControl a Automation – tedy frekvenční měniče a komponenty pro automatizaci) je reklamace ze strany Siemens v první fázi řešena dodávkou náhradního produktu (produkt stejného typového označení). Náhradní produkt vždy zůstává u zákazníka s tím, že pokud je výsledkem přezkoumání reklamace zamítnutí (vina zákazníka), je zákazníkovi vyúčtována cena náhradního produktu. V případě uznané reklamace je zákazníkovi náhradní produkt ponechán zdarma. Vadný (reklamovaný) produkt vždy přechází do vlastnictví Siemens. Zákazník má právo odmítnou řešení reklamace touto formou v okamžiku podání reklamace. Po dodání náhradního produktu již nelze tuto metodu zamítnout.

 

Prodávající si vyhrazuje právo změny tohoto Reklamačního řádu.