Hledat Přihlásit se Poptávka CZ / EN / AR

REKLAMAČNÍ ŘÁD SPOLEČNOSTI K-DRIVES

1. OBECNĚ

 1. Tento reklamační řád upravuje některé podmínky uplatňování práv z vadného plnění, poskytování záruky za jakost a oznamování vad ze záruky za jakost (dále společně též jako „reklamace“) ve vztahu ke zboží zakoupenému zákazníky od společnosti K-Drives a.s. se sídlem Družstevní 1200/20, 789 85 Mohelnice, IČO: 41031130, DIČ: CZ41031130 (dále jen „K-Drives“).

 2. Na podmínky reklamačního řízení se dále vztahují též Všeobecné obchodní podmínky K-Drives.

 3. Práva a povinnosti zákazníků a K-Drives ohledně práv z vadného plnění se řídí též příslušnými obecně závaznými právními předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů).

2. ZÁRUKA ZA JAKOST

 1. K-Drives může poskytovat na vybrané druhy zboží záruku za jakost ve smyslu ustanovení § 2113 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen „občanský zákoník“), na základě, které přejme závazek, že dodané zboží bude po stanovenou dobu způsobilé pro použití k danému účelu.

 2. Délka záruky za jakost, stejně jako práva zákazníka z této záruky, se v takovém případě řídí podmínkami poskytnuté záruky za jakost. Takové podmínky, nebude-li stanoveno jinak, mají přednost před ustanoveními tohoto reklamačního řádu.

 3. Záruční doba začíná běžet dnem převzetí zboží. Záruční doba se prodlužuje o dobu odstraňování vad nebo výměny zboží. Tyto skutečnosti jsou případně uvedeny na Reklamačním protokolu.

 4. Nebude-li dohodnuto jinak, záruka za jakost se nevztahuje:

  • na vady vzniklé špatnou a neodbornou obsluhou (instalací), nepřiměřeným zacházením a použitím,

  • na spotřební materiál, jehož doba životnosti je dána charakterem zboží,

  • na vady vzniklé použitím nesprávného příslušenství, jištění nebo nesprávného spotřebního materiálu

  • na vady vzniklé použitím zboží v podmínkách, které neodpovídají určenému prostředí,

  • na vady vzniklé zapojením do elektrické sítě neodpovídající technické specifikaci produktu,

  • po provedení neoprávněného zásahu (úprav) do zboží bez předchozího písemného svolení prodávajícího

  • na škody vzniklé v důsledku živelné katastrofy, násilného poškození, povětrnostních vlivů,

  • při porušení ochranných pečetí, garančních nálepek a štítků s výrobními čísly,

  • na vady vzniklé poškozením zboží při přepravě (nutno řešit s přepravní službou na místě, viz všeobecné obchodní podmínky),

  • je-li zboží označené při prodeji jako použité.

  3. UPLATNĚNÍ REKLAMACÍ

  1. Zákazník je povinen uplatnit reklamaci bez zbytečného odkladu po zjištění vad.

  2. Reklamaci je nutné uplatnit v provozovně K-Drives na adrese Družstevní 1200/20, 78985 Mohelnice, kde má K-Drives zároveň sídlo a místo podnikání, v provozní době této provozovny. Zákazník reklamované zboží doručí do této provozovny osobně, nebo jej tam zašle či doručí jiným způsobem, a to za následujících podmínek:

   • Nákup reklamovaného zboží u prodejce prokáže zákazník nejlépe nákupním dokladem (daňovým dokladem atd.), záručním listem, nebo jiným vhodným způsobem.

   • Zákazník doručí zboží v úplném stavu včetně příruček, dokladů, kabelů a ostatního příslušenství (neplatí pro zákazníky spotřebitele).

   • Zákazník přiloží popis závady ke každému dílu a četnost výskytu, nebo osobně závadu popíše pověřenému pracovníkovi K-Drives v provozovně.

   • V případě, že spotřebitel nemůže reklamované zboží doručit do provozovny K-Drives, např. z důvodů velkých obtíží či nepřiměřeně vysokých nákladů, je možné domluvit se na tom, že K-Drives posoudí vady reklamovaného zboží na místě či jiným způsobem. Zákazník je v takovém případě povinen poskytnout K-Drives nezbytnou součinnost k posouzení reklamace.

  3. Při přepravě by mělo být reklamované zboží zabaleno ve vhodném obalu, aby nedošlo k jeho poškození.

  4. Zákazník je povinen v případě reklamace zboží z důvodu odpovědnosti K-Drives za vady dle § 2099 a násl. občanského zákoníku sdělit K-Drives při oznámení vady, nebo bez zbytečného odkladu po oznámení vady, jaké si zvolil právo z vadného plnění dle § 2106 občanského zákoníku.

  5. V případě zákazníků, kteří zboží zakoupili jako spotřebitelé, a zboží nemá vlastnosti stanovené v § 2169 občanského zákoníku, má zákazník práva z vadného plnění dle § 2169 občanského zákoníku, tj.:

   • Zákazník může požadovat i dodání nové věci bez vad, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené, ale pokud se vada týká pouze součásti věci, může zákazník požadovat jen výměnu součásti; není-li to možné, může odstoupit od smlouvy. Je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má zákazník právo na bezplatné odstranění vady.

   • Právo na dodání nové věci, nebo výměnu součásti má zákazník i v případě odstranitelné vady, pokud nemůže věc řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad. V takovém případě má zákazník i právo od smlouvy odstoupit.

   • Neodstoupí-li zákazník od smlouvy nebo neuplatní-li právo na dodání nové věci bez vad, na výměnu její součásti nebo na opravu věci, může požadovat přiměřenou slevu. Zákazník má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu K-Drives nemůže dodat novou věc bez vad, vyměnit její součást nebo věc opravit, jakož i v případě, že K-Drives nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání nápravy zákazníkovi působilo značné obtíže.

  6. O každé reklamaci vyhotoví K-Drives Reklamační protokol s pořadovým číslem reklamace. Pokud zákazník nesplní některou z předchozích podmínek uvedených v odst. 3.2 výše, mohou být po dohodě K-Drives a zákazníka stanoveny další podmínky převzetí reklamace.


  4. VYŘÍZENÍ REKLAMACÍ

  1. K-Drives se zasazuje o co nejrychlejší vyřízení reklamací opravou nebo výměnnou chybného zboží.

  2. Prodávající si vyhrazuje právo nahradit po dohodě se zákazníkem reklamované zboží zbožím jiným se stejnými funkčními parametry, tak aby doba vyřízení reklamace byla co nejkratší.

  3. Vzhledem k charakteru dodávaných produktů jsou reklamované produkty u K-Drives bezodkladně předány k provedení reklamačního řízení příslušným oddělením výrobců produktů nebo výrobcem autorizovaným garančním servisům. Výsledky reklamačního řízení provedeného výrobcem nebo v autorizovaném servisu (a doložené reklamačním protokolem daného výrobce/servisu) jsou považovány za závazné.

  4. Vyřízené reklamace budou K-Drives zasílány přepravní službou, poštou, nebo připraveny k osobnímu odběru v provozovně K-Drives, tak jak bude vyznačeno v Reklamačním protokolu.

  5. DODÁVKA NÁHRADNÍHO PRODUKTU

  1. V některých případech a pro některé skupiny zboží (zejména produkty ze skupiny MotionControl a Automation – tedy frekvenční měniče a komponenty pro automatizaci) je reklamace ze strany Siemens v první fázi řešena dodávkou náhradního produktu (produkt stejného typového označení). Náhradní produkt vždy zůstává u zákazníka s tím, že pokud je výsledkem přezkoumání reklamace zamítnutí (vina zákazníka), je zákazníkovi vyúčtována cena náhradního produktu. V případě uznané reklamace je zákazníkovi náhradní produkt ponechán zdarma. Vadný (reklamovaný) produkt vždy přechází do vlastnictví Siemens. Na základě dohody se zákazníkem může být reklamace vypořádána i tímto způsobem. Po dodání náhradního produktu již nelze od tohoto způsobu řešení reklamace odstoupit.


  Formulář o odstoupení od kupní smlouvy

  Je nám líto, že s naším produktem nejste spokojeni.
  Než budete kontaktovat naší podporu, prosím stáhněte si formulář o Odstoupení od kupní smlouvy.
  Formulář k odstoupení od smlouvy je ke stažení zde.